วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

วีบียอนด์ มีตำแหน่งว่างรอคุณอยู่สมัครเลย !!

อัปเดตตำแหน่งงานว่าง

เรามีตำแหน่งว่างรอคุณอยู่สมัครเลย !!!!

ตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับ และรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานได้ที่นี่
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ หรือติดต่อเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
Website : https://vbeyond.co.th
Email : hr@vbeyond.co.th
☎️ 02-0068008
“ครบเครื่องเรื่องอสังหา มองหาวีบียอนด์”

ตำแหน่งงานที่ว่างทั้งหมด

แผนก Finance
 • Finance Officer
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ควบคุมงบประมาณแต่ละแผนกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทำกำไรของโครงการใหม่ ๆ
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
แผนก Purchasing
 • จัดซื้อ/จัดหา/จัดจ้าง
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  จัดหาวัตถุดิบ,อุปกรณ์แล-ะสิ่งของเพื่อป้อนให้นำส่งหน่วยงานที่ต้องการ
  การจัดซื้อจัดหาในราคาที่คุณภาพและราคามีดุลยภาพมากที่สุด
  ดำเนินการจัดหาจากแหล่งที่เหมาะสม มีการจัดส่งตรงตามเวลาในปริมาณที่เหมาะสม
  จัดหาวัตถุดิบต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรและเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่าง ๆ ใน Supply Chain
  ประสานงานในด้านการไหลของข้อมูลระหว่างองค์กรและผู้ขายวัตถุดิบ
  มีทักษะและความสามารถในการต่อรองเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ อยู่ในราคาที่สมเหตุสมผล และตรงตามความต้องการของผู้ใช้
แผนก It
 • Support
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ดูแลรับผิดชอบ จัดการ แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  ดูแลรับผิดชอบ Software และ Hardware ขององค์กรให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
 • Programmer
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  รักและชอบในการเขียนโปรแกรม
  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และที่จะเรียนรู้
  มีความอดทนต่อการเขียนโปรแกรม ซึ่งบางครั้งอาจต้องใช้เวลานานในการเขียนโปรแกรม
  ต้องรู้จักการทำงานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่มคณะ
 • Database
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  สามารถเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลตามที่ต้องการ
  สามารถปรับแต่งประสิทธิภาพของฐานข้อมูลได้
  มีความสามารถในการจัดระบบ, Web Server, ระบบปฏิบัติการ
  ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท เช่น มาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟแวร์ เป็นต้น
แผนก Legal
 • นิติกร
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  วิเคราะห์ / ตรวจ / ร่าง / แก้ไขสัญญา / ระเบียบข้อบังคับ
  จัดการงานเอกสารและจัดทำโครงการของส่วนงานกฎหมาย
  บริหารจัดการงานด้านกฎหมาย งานนิติกรรมสัญญา
  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำนิติกรรมสัญญา
แผนก Sale
 • VP Sale
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  รับผิดชอบวางแผนกลยุทธ์การขาย
  จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการขาย / แผนปฏิบัติการ / แผนส่งเสริมการขาย
  กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของสายงานขาย ให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
  สนับสนุนและกระตุ้นทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย
 • Supervisor of Sale
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  รับผิดชอบในการดูแลการทำงานและยอดขายของทีมขาย
  ดูแลการทำงานของทีม เพื่อให้ได้ได้เป้าหมายของงานตามที่กำหนดไว้
  รับผิดชอบร่วมกับทีมรวม ในการร่วมคิดโปรโมชั่น สนับสนุนกิจกรรมการขายและพลักดันยอดขาย
 • Sale Online Marketing
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  นำเสนอผลิตภัณฑ์และสามารถปิดการขายตามเป้าหมายบริษัทได้
  ติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ดูแลงานการขายจากช่องทางออนไลน์ทั้งหมด
แผนก Credit Analysis
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
  วิเคราะห์และตรวจสอบสินเชื่อตามขั้นตอนและนโยบายของธนาคาร
  จัดทำใบขออนุมัติสินเชื่อ และรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อ
  นำเสนอรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
แผนก Marketing Communication
 • Graphic/Video Editor
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  สร้างสรรค์งานภาพโฆษณา /คอนเทนต์ ในรูปแบบภาพนิ่งหรือวิดีโอ
  ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท