วันอาทิตย์, 17 มกราคม 2564

วีบียอนด์ มีตำแหน่งว่างรอคุณอยู่สมัครเลย !!

อัปเดตตำแหน่งงานว่าง

เรามีตำแหน่งว่างรอคุณอยู่สมัครเลย !!!!

ตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับ และรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานได้ที่นี่
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ หรือติดต่อเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
Website : https://vbeyond.co.th
Email : hr@vbeyond.co.th
☎️ 02-0068008
“ครบเครื่องเรื่องอสังหา มองหาวีบียอนด์”

ตำแหน่งงานที่ว่างทั้งหมด

แผนก Accounting
 • Account Receivable (AR)
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  จัดทำใบวางบิล
  บันทึกรายการรับชำระหนี้
  ออกใบเสร็จรับเงินรวมถึงสามารถติดตามยอดหนี้ลูกค้าแต่ละรายจากการ์ดลูกหนี้
 • Account Payable (AP)
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ติดต่อและให้คำตอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้
  กระทบยอดเงินฝากธนาคารด้านจ่าย
  กระทบยอดร่ายละเอียดระหว่างบัญชีเจ้าหนี้รายตัว บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้ากับบัญชีคุม
  ควบคุมดูและจัดทำรายงาน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( ภงด.3 ภงด.53 ภงด.54) สำหรับนำส่งกรมสรรพากร
  ควบคุมดูและจัดทำรายงาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30 ภพ.36) สำหรับนำส่งกรมสรรพากร
แผนก Finance
 • Finance Planning Strategy Mgr.
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  จัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงคาดการณ์ผลการดำเนินงานในระหว่างปี
  รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นให้ผู้บริหารทราบ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
  ควบคุมงบประมาณแต่ละแผนกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทำกำไรของโครงการใหม่ ๆ
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
แผนก Purchasing
 • จัดซื้อ/จัดหา/จัดจ้าง
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  จัดหาวัตถุดิบ,อุปกรณ์แล-ะสิ่งของเพื่อป้อนให้นำส่งหน่วยงานที่ต้องการ
  การจัดซื้อจัดหาในราคาที่คุณภาพและราคามีดุลยภาพมากที่สุด
  ดำเนินการจัดหาจากแหล่งที่เหมาะสม มีการจัดส่งตรงตามเวลาในปริมาณที่เหมาะสม
  จัดหาวัตถุดิบต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรและเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่าง ๆ ใน Supply Chain
  ประสานงานในด้านการไหลของข้อมูลระหว่างองค์กรและผู้ขายวัตถุดิบ
  มีทักษะและความสามารถในการต่อรองเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ อยู่ในราคาที่สมเหตุสมผล และตรงตามความต้องการของผู้ใช้
แผนก HR
 • AM HR Manager
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM Strategy)
  บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานด้านบริหารบุคุคล (Human Resource Management)
  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Appraisal & KPI)
  ควบคุมค่าใช้จ่ายทางด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน ให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทกำหนดไว้
  บริหารข้อมูลระบบสารสนเทศน์ของระบบ HR
  บริหารจัดการงานด้านบุคคลฝ่ายปฏิบัติการให้บรรลุตัวชี้วัดด้านบุคคลากร
 • Training
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  วางแผน จัดทำหลักสูตร และแผนการอบรมประจำปี
  วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพการอบรม
  ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับทักษะและคุณสมบัติของพนักงานในแต่ละสายงาน
 • Recruitment
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  สรรหาใบสมัคร จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
  คัดเลือกคุณสมบัติของผู้สมัครให้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้
  ติดต่อผู้สมัครให้เข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกขององค์กร
แผนก It
 • Support
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ดูแลรับผิดชอบ จัดการ แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  ดูแลรับผิดชอบ Software และ Hardware ขององค์กรให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
 • Programmer
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  รักและชอบในการเขียนโปรแกรม
  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และที่จะเรียนรู้
  มีความอดทนต่อการเขียนโปรแกรม ซึ่งบางครั้งอาจต้องใช้เวลานานในการเขียนโปรแกรม
  ต้องรู้จักการทำงานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่มคณะ
 • Database
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  สามารถเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลตามที่ต้องการ
  สามารถปรับแต่งประสิทธิภาพของฐานข้อมูลได้
  มีความสามารถในการจัดระบบ, Web Server, ระบบปฏิบัติการ
  ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท เช่น มาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟแวร์ เป็นต้น
แผนก Legal
 • นิติกร
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  วิเคราะห์ / ตรวจ / ร่าง / แก้ไขสัญญา / ระเบียบข้อบังคับ
  จัดการงานเอกสารและจัดทำโครงการของส่วนงานกฎหมาย
  บริหารจัดการงานด้านกฎหมาย งานนิติกรรมสัญญา
  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำนิติกรรมสัญญา
แผนก Sale
 • VP Sale
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  รับผิดชอบวางแผนกลยุทธ์การขาย
  จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการขาย / แผนปฏิบัติการ / แผนส่งเสริมการขาย
  กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของสายงานขาย ให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
  สนับสนุนและกระตุ้นทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย
 • Sale Manager
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  บริหารยอดขายของสาขาตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
  บริหารจัดการงานขาย ของพนักงานภายในสาขาแต่ละสาขาให้มีประสิทธิภาพ
  มีส่วนร่วมในการค้นหาและคัดเลือกพนักงานขาย
 • Supervisor of Sale
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  รับผิดชอบในการดูแลการทำงานและยอดขายของทีมขาย
  ดูแลการทำงานของทีม เพื่อให้ได้ได้เป้าหมายของงานตามที่กำหนดไว้
  รับผิดชอบร่วมกับทีมรวม ในการร่วมคิดโปรโมชั่น สนับสนุนกิจกรรมการขายและพลักดันยอดขาย
 • Sale Online Marketing
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  นำเสนอผลิตภัณฑ์และสามารถปิดการขายตามเป้าหมายบริษัทได้
  ติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ดูแลงานการขายจากช่องทางออนไลน์ทั้งหมด
แผนก Business Development
 • Business Development Manager
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  จัดทำแผนงานพัฒนาธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของสายงานที่รับผิดชอบเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและบริหารโครงการ
  การหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ
  ศึกษาหาข้อมูลด้านเทคนิค การเงิน การตลาด ประกอบการวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนของโครงการ
 • Business Development Supervisor
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ติดตามข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค หรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
  วิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ในการหาโอกาสหรือช่องว่างทางการตลาด นำเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ
  ออกสำรวจ โครงการต่างๆของคู่แข่งตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และนำข้อมูลที่ได้มาสรุปและนำเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป
  ติดตาม และ วิเคราะห์ข้อมูล โครงการเปิดใหม่ เพื่อปรับกลยุทธ์สนับสนุนงานด้าน E-Marketing และ Marketing ให้ทันเหตุการณ์
  สนับสนุนข้อมูล และกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
แผนก Credit Analysis
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
  วิเคราะห์และตรวจสอบสินเชื่อตามขั้นตอนและนโยบายของธนาคาร
  จัดทำใบขออนุมัติสินเชื่อ และรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อ
  นำเสนอรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ