วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563

VBEYOND Business Growth Analysis

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด โดยคุณพีรพงษ์ ทองแกมแก้ว ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคล ได้จัดอบรม Workshop หัวข้อ “Business Growth Analysis” ให้แก่ทีมผู้บริหารวีบียอนด์ มีคุณวรเดช รุกขพันธุ์ , คุณประไพ แสงประสิทธิ์ , คุณบัณทิต สีหะอำไพ , คุณศิริขวัญ หล่อวัฒนศิริกุล , คุณโชติกา กรรณไทย คุณพรรณิภา ธัญทวีวรรณ และทีมผู้จัดการทุกฝ่าย เข้าร่วมอบรมและ workshop โดยมี คุณอนันต์ ณัฐรังสี เป็นผู้เชียวชาญ Coaching (Coach Anan) ผู้มีประสบการณ์ด้านการวางแผน วางกลยุทธ์ทางธุรกิจมายาวนาน งานนี้ทางทีมผู้บริหารวีบียอนด์ ได้รับกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างรอบด้าน และยั่งยืนต่อไป